Zorgtoeslag

Hoe weet ik of ik recht heb op zorg- of huurtoeslag?

Men krijgt namelijk niet vanzelf bericht als je in aanmerking komt voor “zorg- of huurtoeslag. Dit moet men namelijk zelf aanvragen via internet.
Om hier achter te komen dat men recht heeft op toeslagen is het aan te raden om te kijken op:

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

De aanvraag gaat via de Belastingdienst, te weten: www.toeslagen.nl
U moet daar inloggen met uw DigiD.

SPW

Klik hier voor de hand-out “Zorgtoeslag”.

BELANGENBEHARTIGING

Verzekerd bij AV Friso

Wanneer men verzekerd is bij de gemeenschappelijke zorgverzekering “AV Friso” (De Friesland) dan mag de eigen bijdrage CAK worden ingediend bij de zorgverzekering.

Dit is op 15 januari 2019 – in een telefonisch contact – van de heer H.C.M. Driessen met de gemeente Smallingerland, mevrouw Wijnstra, besproken en vastgesteld.

Dus wanneer iemand betalingen doet aan het CAK, let dan even op het bovenstaande.
Ook hier valt dus nog wat te verdienen voor de klanten.

SPW.

Vrijwilligers vergoeding

Allereerst de uitleg t.a.v. de vrijwilligers vergoeding.
Deze kunt u hier nalezen.

Vrijwilligersvergoedingen
In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding:
•U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
•U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
•U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat u als vrijwilliger in 2019 (of in 2018) meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen kunt u hier vinden.
(De voorbeelden op deze pagina gaan over situaties in 2019).

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding
U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 170. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding
U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.700. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 5 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. Ook het maandmaximum van € 170 en het jaarmaximum van € 1.700 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,75 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding
U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden).
U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.700 wordt niet overschreden. Maar omdat het maandmaximum van € 170 in de eerste 2 maanden wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. U krijgt in die maanden immers € 200 per maand. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.
Ik wens iedereen van Belastingservice Fryslân veel succes en veel plezier met het invullen alle aangiften in de komende tijd.

Belastingservice Friesland sedert 2018

Belastingservice Fryslân 2018

Voor de provincie Fryslân is de Belastingservice Fryslân” in het leven geroepen – per 1 januari 2018 – door de coördinator S.P. Wiersma uit Leeuwarden.
De belastinginvullers (HUBA’s) hebben, net als de vorige jaren, bijeenkomsten gehad en trainingen doorlopen om de leden voor de belastingaangifte I.B. en toeslagenwetten weer van dienst te kunnen zijn.
De campagne Belastingaangifte 2018 is inmiddels achter de rug.
Deze keer hebben er 45 Belastinginvullers meegedaan. De invullers hebben niet alleen de KBO en PCOB-leden bezocht, maar ook leden van de (voormalige) ANBO. De reden hiervan is dat deze (ex) ANBO-leden te kennen gaven per se door hun “oude” belastinghulp behandeld te willen worden, er is immers in de loop van jaren een sterke vertrouwensband met hun ontstaan.

De cijfers:
De belastinginvullers hebben 1.102 (970) adressen bezocht en 1.267 (1.169) belastingaangiften gedaan. Er zijn 66 (74) aanvragen voor de toeslagenwet ingediend en er is 72 (68) keer een berekening voor de TSZ uitgevoerd. De Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is een regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst – in geval van een hoog aftrekbedrag aan zorgkosten met een laag eigen inkomen – toch het juiste bedrag aan belasting terug betaalt.
De belastingaangiften zijn voor het merendeel online gedaan, d.m.v. een machtiging. Waar dit niet mogelijk bleek (b.v. bij aangifte bij overlijden) moest er een bewerkelijke papieren aangifte worden gedaan, dit is 63 (47) keer gebeurd.
De getallen tussen haakjes, zijn de aantallen van 2017.
Daarbij moet vermeld worden dat van een persoon nog geen opgave is ontvangen.

Simon P. Wiersma.
Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Fryslân.