Nieuwe opzet Belastingservice

Nieuwe opzet van de Belastingservice

Op 6 december 2016 is door de Ledenraad van KBO-PCOB besloten om de Belastingservice decentraal te laten geschieden.
De afdelingen van de KBO en PCOB zijn dus nu verantwoordelijk voor de uitvoering. Hier in Friesland is het echter provinciaal opgepakt en zijn zaken in gang gezet. De aansturing vindt derhalve provinciaal plaats in samenwerking met de afdeling Smallingerland, van deze afdeling heeft de heer Driessen veel voorwerk verricht. Er zal ook geen gebruik meer worden gemaakt van “Fiscaal Gemak”. Daarom worden de invullers voor de ouderenbonden in Friesland aangeraden om met een “machtiging” te werken.

Leeuwarden, 22 januari 2018.

S.P. Wiersma
Coördinator.

Coördinator Fryslân

Coördinator Fryslân

Sedert 2002 was de heer S.P. Wiersma als fiscalist verbonden aan het Belastingproject voor Fryslân, hetgeen landelijk werd getrokken.
In 2015 werd hij tevens coördinator voor Fryslân. Door beëindiging van het landelijk project, werden de functies van de landelijke- en provinciale – per 1 januari 2018 – opgeheven. Met ingang van laatstgenoemde datum is men in Fryslân provinciaal zelfstandig nu van start gegaan. Coördinator is thans:

De heer S.P. Wiersma,
Prins Clausplein 34,
8935 DB Leeuwarden.
Telefoon: 058 – 213 40 98.
Email: s.p.wiersma@frontweb.org

SFO

SFO (Samenwerkende Friese Ouderenbonden)
Het SFO heeft diverse projecten, zoals deskundigheidsbevordering, vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s), wonen en welzijn, contacten met de maatschappelijke organisaties. Ook de Belastingservice is een project welke onder het SFO valt. De provinciaal coördinator en fiscalist legt dan ook jaarlijks een verantwoording af aan het SFO.

Doelstelling van het SFO
Om de kennis en veranderingen in de belastingwetgeving op peil te houden, volgen de belasting invulhulpen jaarlijks een verplichte cursus. Voldoet men aan de gestelde eisen, dan pas volgt toelating. In onze provincie wordt door de gezamenlijke ouderenbonden deze service georganiseerd.

Uitvoering
Naast de belastingaangiftes houden de invullers zich ook bezig met de controle op de te ontvangen huur- en zorgtoeslag. In de praktijk constateren de invullers regelmatig, dat er teveel of te weinig toeslag wordt ontvangen. Dit houdt in dat onze belastinginvullers, voor het belastingjaar, niet alleen de gegevens controleren maar ook ter plaatse veranderingen kunnen doorvoeren. Juist deze teveel ontvangen bedragen zorgden vaak voor grote financiële problemen.
Onze doelgroep zijn de ouderen in Friesland. Deze ouderen worden bereikt door de belastingservice te introduceren bij de afdelingen van de aangesloten bonden. De mensen worden gewezen op mogelijkheden die er zijn voor aftrek, onder andere in verband met giften of buitengewone lasten.

Inkomsten uit het buitenland

Australië.
Een aanvullende AOW uitkering uit Australië.
Mocht u veronderstellien dat dit land een overeenkomst had met Nederland ter voorkoming van dubbele belasting heffing.
Dit was niet het geval.
Dit wil dus zeggen dat men inkomsten belasting moet betalen en verder ook de werknemers premie ZVW.
Dus invullers. Nederland heeft geen verdrag met Australië betreffende voorkoming dubbele belastingen.

Duitsland.
Voor IB2016 was Duitsland het land dat de belasting en overige heffingen inde, algemeen bekend.
Bij de campagne IB2016 kon met aangeven welk land de heffingen inde.
Maar met ingang van campagne IB2017 is het Nederland die de belasting en premies int.
Echter boven de € 15.000,– is weer Duitsland bevoegd.
Dit moet bij de belasting aangifte goed worden ingevuld.

Rusland.
In het verdrag tussen Nederland en Rusland ligt vast dat Rusland int.Voor hen die het leuk vinden e.e.a. na te pluizen hieronder een citaat.

Citaat.
Via Google terug te vinden op bijv. ‘verdrag Nederland Duitsland’ en kies dan de link waarin staat ‘wetten.overheid.nl’. Onder de oranje titel staat ook altijd de periode waarin het verdrag geldt. Men moet een onderscheid maken in het soort pensioen. In hoofdlijnen zijn de volgende 3 pensioenen te onderscheiden: pensioen vergelijkbaar met AOW, particulier pensioen en een overheidspensioen.

Belastingverdrag met Duitsland (nieuw):
http://wetten.overheid.nl/BWBV0005862/2016-12-31

Pensioenen worden besproken in artikel 17. Hoofdregel staat in lid 1. Uitzondering (€15000 grens) staat in lid 2. Dan gaat de heffingsbevoegdheid weer terug naar de ‘…verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is..’

Voor Duitsland is het iets simpeler geworden ten opzichte van het oude verdrag. Alle soorten pensioenen in Nederland belast, tenzij het totale bruto bedrag de som van €15000 te boven gaat. Dan is Duitsland heffingsbevoegd en kan er een voorkoming van dubbele belasting (aftrek elders belast) worden verleend. Ontvangt de cliënt een particulier pensioen en een DRV uit Duitsland dan dien je deze twee bij elkaar op te tellen om te controleren of deze de €15000 te boven gaat.

Voor het belastingjaar 2016 gold een overgangsrecht en kon nog gekozen worden om het oude verdrag toe te passen. Voor het oude verdrag zijn pensioenen te vinden in artikel 12.

Belastingverdrag met Australië:
http://wetten.overheid.nl/BWBV0003760/1987-05-01
Pensioenen zijn te vinden in artikel 18 en artikel 19 (overheid).

Met dank aan de heer H. Driessen uit Drachten die dit heeft uitgezocht.

Casus met behulp van blanco

Voor het maken van de casus – die u binnenkort ontvangt – kunt u gebruik maken van Blanco. Deze kunt u vinden op de site: www.opleiding-ola.belastingdienst.nl óf onder google: OLA Simulatie – Belastingdienst

Update Kennisnetwerk

Ter voorbereiding op de aangifte inkomstenbelasting 2018 kunt u gebruik maken van het Kennisnetwerk. Dit is het online kennis- en informatieplatform van de Belastingdienst, bedoeld ter ondersteuning bij de aangifte. Het Kennisnetwerk is voorzien van alle relevante informatie en casussen over de inkomstenbelasting van 2018.

Op het Kennisnetwerk staat de cursus “online belastingaangifte doen”. In deze cursusomgeving zijn ook eindcasussen opgenomen bij het onderdeel “eindcasus”.

Wegens een technische storing is het niet mogelijk de eindcasus op reguliere wijze op te slaan of af te drukken. U ontvangt een foutmelding, zodra u op de knop “afdrukken” klikt.

Om de eindcasus toch te kunnen opslaan en printen, vindt u hier een instructie hoe dit alsnog te doen.

Mocht deze oplossing niet lukken, of heeft u aanvullende vragen, stuur dan een mail naar de postbus maatschappelijk dienstverleners van de Belastingdienst.

Wij wensen u veel succes met de casussen en het invullen van de aangifte.

Het team Relatiebeheer particulieren
Update

 

Uitprinten aangifte vanuit blanco Klik hier

DiGiD Machtiging

Mijn advies is om een “machtiging” voor het doen van een aangifte bij een cliënt aangaande 2017 deze nu al aan te vragen. Dit kunt u als volgt doen:

  • inloggen bij www.belastingdienst.nl 
  • in “zoeken” typen: kennisnetwerk belastingdienst
  • vervolgens klikken op: machtiging regelen in 2 stappen
  • U kunt ook deze link gebruiken
  • Het kan ook rechtstreeks via:  www.machtigen.digid.nl
    In de URL verschijnt dan automatisch: www.mactigen.digd.nl/LOGIN?O
  • Eveneens is het mogelijk om de machtiging telefonisch op te vragen
    via het telefoonnummer: 0800 – 0543 (gratis)

Machtigingscodebrief
Van de belastingdienst werd de volgende mededeling ontvangen:
Medio januari/februari wordt de machtigingscodebrief automatisch verzonden aan burgers die vorig jaar ook gebruik hebben gemaakt van dergelijke code. Deze code is nodig in de situatie dat de burger iemand anders wil machtigen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2018. De code wordt naar het huisadres gestuurd van de burger die hulp vraagt.

Noot:
Met andere woorden de mensen die in de campagne IB 2017 een machtigingscode hebben aangevraagd, dan voor IB 2018 automatisch één wordt toegestuurd. U hoeft dus voor deze personen niet meer een machtiging aan te vragen. Dat scheelt weer wat werk.

Meegeefbrief (AVG)

Wanneer u voor een cliënt het aangifteformulier IB2020 heeft ingevuld dient u bijgaande brief in tweevoud in te vullen.  Een exemplaar voor cliënt en een exemplaar voor de invuller. Dit ingevolge de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Bijlagen:

(PDF) klik hier

(MS WORD) klik hier