Vrijwilligers vergoeding

Allereerst de uitleg t.a.v. de vrijwilligers vergoeding.
Deze kunt u hier nalezen.

Vrijwilligersvergoedingen
In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding:
•U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
•U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
•U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet
Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen
Het kan zijn dat u als vrijwilliger in 2019 (of in 2018) meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen kunt u hier vinden.
(De voorbeelden op deze pagina gaan over situaties in 2019).

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding
U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 170. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding
U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.700. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 5 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. Ook het maandmaximum van € 170 en het jaarmaximum van € 1.700 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding
U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,75 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding
U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden).
U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.700 wordt niet overschreden. Maar omdat het maandmaximum van € 170 in de eerste 2 maanden wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. U krijgt in die maanden immers € 200 per maand. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.
Ik wens iedereen van Belastingservice Fryslân veel succes en veel plezier met het invullen alle aangiften in de komende tijd.

Toeslagen


TOESLAGEN

INTREKKEN MACHTIGING
Helpt u veel burgers met toeslagen? Deactiveer de machtiging voor de burger.
Als u overheidszaken wilt regelen voor een burger kunt u gebruik maken van DigiD-machtigen. Als u teveel machtigingen hebt, dan kunt u een foutmelding krijgen als u namens een burger probeert in te loggen op “Mijn toeslagen”.
Daarom adviseren wij u om samen met uw klant na het aanvragen of wijzigen van de toeslag de lopende machtiging in te trekken. U kunt dit regelen via DigiD machtigen.

DOORGEVEN SAMENLEVINGSCONTRACT
Aanvragers die hun samenlevingscontract niet hebben doorgegeven hebben eind februari een brief ontvangen met de mededeling dat hun toeslag is gewijzigd. Deze aanvragers hebben een toeslagpartner omdat ze een samenlevingscontract hebben afgesloten, maar zij hebben dit niet aan de belastingdienst doorgegeven. Daarom wordt de toeslagpartner alsnog met terugwerkende kracht toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor hun toeslag(en). In de meeste gevallen zal het om zorgtoeslag gaan.
De toeslagpartner wordt toegevoegd aan de aanvraag en men ontvangt voortaan de toeslag samen gebaseerd op de inkomens van beide partners. Als de partner zelf ook nog een toeslag heeft, dan wordt deze stopgezet en stuurt men de partner een brief. Een persoon kan namelijk niet als toeslagpartner betrokken zijn bij een aanvraag en zelf ook dezelfde toeslag krijgen.
TIP: Veel wijzigingen in het huishouden krijgt de belastingdienst automatisch van de gemeente door, bijvoorbeeld trouwen of verhuizen.
Maar sommige wijzigingen moet de aanvrager nog steeds zelf doorgeven via “Mijn toeslagen”, zoals een samenlevingscontract.
Lees meer op toeslagen.nl bij “Mijn situatie verandert”.

VERNIEUWING DOORGEVEN WIJZIGINGEN
De belastingdienst wijst aanvragers vanaf maart 2018 vaker op het doorgeven van veranderingen in hun situatie.
Zoals de belastingdienst u in 2017 al op Belastingdienst in Beeld liet weten, vernieuwt men de manier en frquentie waarop zij aanvragers attent maakt op het doorgeven van wijzigingen. In 2017 was dit nog in de vorm van een experiment.
Vanaf maart 2018 zal men bepaalde doelgroepen er regelmatig per brief op wijzen dat hun inkomen is veranderd en dat zij mogelijk een wijziging moet doorgeven. Het gaat om mensen bij wie men verwacht dat hun inkomen gaat veranderen. Men denke daarbij aan aanvragers zoals afstudeerders, die waarschijnlijk binnenkort gaan werken. Of mensen voor het eerst AOW of pensioen gaan ontvangen en daardoor meer of minder inkomen hebben. Maar het gaat ook om mensen bij wie in de belastinggegevens is te zien dat het inkomen de afgelopen maanden sterk is veranderd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming


AVG
Op 25 mei 2018 is het zover! De nieuwe Europese privacywetgeving staat voor de deur en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt van kracht.
Vanaf dat moment wordt verwacht dat u als vereniging of stichting aantoonbaar verantwoord omgaat met de persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal, van alle betrokkenen (leden, vrijwilligers, donateurs etc.).

Wordt vervolgd…

Uitnodiging Cursus 13 en 15 februari

Beste Belastinginvuller,

Graag nodig ik u uit voor de cursusdag welke zal plaats vinden op 13 en 15 februari 2018. Deze cursussen zullen worden gehouden in zaal 4 van de Kurioskerk. Adres: Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. Bijgevoegd vind u eveneens de  vragen die tijdens deze cursus zullen worden behandeld.

(Zie bijlagen)

Uitnodiging cursus IB2017 – 13 en 15 Februari 2018

Vragen – Cursus februari 2018

Antwoorden op de drie vragen febr. 2018

Inkomsten uit het buitenland

Australië.
Een aanvullende AOW uitkering uit Australië.
Mocht u veronderstellien dat dit land een overeenkomst had met Nederland ter voorkoming van dubbele belasting heffing.
Dit was niet het geval.
Dit wil dus zeggen dat men inkomsten belasting moet betalen en verder ook de werknemers premie ZVW.
Dus invullers. Nederland heeft geen verdrag met Australië betreffende voorkoming dubbele belastingen.

Duitsland.
Voor IB2016 was Duitsland het land dat de belasting en overige heffingen inde, algemeen bekend.
Bij de campagne IB2016 kon met aangeven welk land de heffingen inde.
Maar met ingang van campagne IB2017 is het Nederland die de belasting en premies int.
Echter boven de € 15.000,– is weer Duitsland bevoegd.
Dit moet bij de belasting aangifte goed worden ingevuld.

Rusland.
In het verdrag tussen Nederland en Rusland ligt vast dat Rusland int.Voor hen die het leuk vinden e.e.a. na te pluizen hieronder een citaat.

Citaat.
Via Google terug te vinden op bijv. ‘verdrag Nederland Duitsland’ en kies dan de link waarin staat ‘wetten.overheid.nl’. Onder de oranje titel staat ook altijd de periode waarin het verdrag geldt. Men moet een onderscheid maken in het soort pensioen. In hoofdlijnen zijn de volgende 3 pensioenen te onderscheiden: pensioen vergelijkbaar met AOW, particulier pensioen en een overheidspensioen.

Belastingverdrag met Duitsland (nieuw):
http://wetten.overheid.nl/BWBV0005862/2016-12-31

Pensioenen worden besproken in artikel 17. Hoofdregel staat in lid 1. Uitzondering (€15000 grens) staat in lid 2. Dan gaat de heffingsbevoegdheid weer terug naar de ‘…verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is..’

Voor Duitsland is het iets simpeler geworden ten opzichte van het oude verdrag. Alle soorten pensioenen in Nederland belast, tenzij het totale bruto bedrag de som van €15000 te boven gaat. Dan is Duitsland heffingsbevoegd en kan er een voorkoming van dubbele belasting (aftrek elders belast) worden verleend. Ontvangt de cliënt een particulier pensioen en een DRV uit Duitsland dan dien je deze twee bij elkaar op te tellen om te controleren of deze de €15000 te boven gaat.

Voor het belastingjaar 2016 gold een overgangsrecht en kon nog gekozen worden om het oude verdrag toe te passen. Voor het oude verdrag zijn pensioenen te vinden in artikel 12.

Belastingverdrag met Australië:
http://wetten.overheid.nl/BWBV0003760/1987-05-01
Pensioenen zijn te vinden in artikel 18 en artikel 19 (overheid).

Met dank aan de heer H. Driessen uit Drachten die dit heeft uitgezocht.