Belastingservice Friesland sedert 2018

Belastingservice Fryslân 2018

Voor de provincie Fryslân is de Belastingservice Fryslân” in het leven geroepen – per 1 januari 2018 – door de coördinator S.P. Wiersma uit Leeuwarden.
De belastinginvullers (HUBA’s) hebben, net als de vorige jaren, bijeenkomsten gehad en trainingen doorlopen om de leden voor de belastingaangifte I.B. en toeslagenwetten weer van dienst te kunnen zijn.
De campagne Belastingaangifte 2018 is inmiddels achter de rug.
Deze keer hebben er 45 Belastinginvullers meegedaan. De invullers hebben niet alleen de KBO en PCOB-leden bezocht, maar ook leden van de (voormalige) ANBO. De reden hiervan is dat deze (ex) ANBO-leden te kennen gaven per se door hun “oude” belastinghulp behandeld te willen worden, er is immers in de loop van jaren een sterke vertrouwensband met hun ontstaan.

De cijfers:
De belastinginvullers hebben 1.102 (970) adressen bezocht en 1.267 (1.169) belastingaangiften gedaan. Er zijn 66 (74) aanvragen voor de toeslagenwet ingediend en er is 72 (68) keer een berekening voor de TSZ uitgevoerd. De Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is een regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst – in geval van een hoog aftrekbedrag aan zorgkosten met een laag eigen inkomen – toch het juiste bedrag aan belasting terug betaalt.
De belastingaangiften zijn voor het merendeel online gedaan, d.m.v. een machtiging. Waar dit niet mogelijk bleek (b.v. bij aangifte bij overlijden) moest er een bewerkelijke papieren aangifte worden gedaan, dit is 63 (47) keer gebeurd.
De getallen tussen haakjes, zijn de aantallen van 2017.
Daarbij moet vermeld worden dat van een persoon nog geen opgave is ontvangen.

Simon P. Wiersma.
Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Fryslân.

Laatste nieuws

Informatie Zorgkosten en Bespaar eigen bijdrage

“Zorgkosten” (of zoals het in het verleden ook wel werd genoemd: Buitengewone Lasten) is onder andere een aftrekpost bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting. Nu wil ik echter even de “Geneeskundige hulp”- zoals arts, tandarts, specialisten – even onder uw aandacht brengen.
Want bij een verzorgings- of serviceappartement betaalt men huur- en woonservicekosten. Deze bestaan dan uit kale huur, woonservicekosten en servicekosten voor zorg. De laatste post wordt dan omschreven als “Zorgkosten”. Maar deze zorgkosten zijn echter niet aftrekbaar, omdat de belastingdienst deze rangschikt onder de categorie CAK.
Het CAK stelt de eigen bijdrages aan het verzorgingshuis vast en de bijdragen die aan het CAK worden betaald zijn niet aftrekbaar op de aangifte. Dit is ook terug te vinden in het schema zorgkosten op het kennisnetwerk of op de site van de Belastingdienst.
Ik meende er goed aan te doen om u hierover te informeren.

Eigen bijdrage CAK

KBO-PCOB heeft een brief naar het CAK gestuurd vanwege signalen dat mensen problemen ondervinden bij de vaststelling van de eigen bijdrage als zij langdurige zorg nodig hebben. Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van het inkomen en het vermogen van twee jaar terug. Maar soms zijn er inmiddels grote veranderingen geweest en zou de eigen bijdrage moeten worden aangepast. In de praktijk blijkt het soms niet gemakkelijk te zijn.
KBO-PCOB heeft het CAK uitgenodigd voor een gesprek om te bezien welke stappen kunnen worden genomen om deze problematiek op te lossen. Dit gesprek heeft in juli 2018 plaats gevonden.

Het gevolg hiervan is dat leden van de KBO-PCOB een beroep kunnen doen op de dienst: “Bespaar Eigen Bijdrage” (BEB).

Een uitleg en aanvraag vindt u eveneens op onze belastingsite.

S.P. Wiersma,

Coördinator Fryslân

Dank voor uw werk

Beste HUBA,

De aangiftecampagne is in volle gang. Miljoenen aangiften komen binnen via de digitale service van de Belastingdienst of, in sommige gevallen, via de post.
U speelt, als maatschappelijk dienstverlener, wederom een belangrijke en onmisbare rol bij de aangifte van uw cliënten.
Gezamenlijk zorgt u ervoor dat deze volledig en op tijd bij de Belastingdienst arriveert.
Ook de Belastingdienst neemt zijn rol door hulp te geven bij het doen van aangifte.

Nieuwe opzet Belastingservice

Nieuwe opzet van de Belastingservice

Op 6 december 2016 is door de Ledenraad van KBO-PCOB besloten om de Belastingservice decentraal te laten geschieden.
De afdelingen van de KBO en PCOB zijn dus nu verantwoordelijk voor de uitvoering. Hier in Friesland is het echter provinciaal opgepakt en zijn zaken in gang gezet. De aansturing vindt derhalve provinciaal plaats in samenwerking met de afdeling Smallingerland, van deze afdeling heeft de heer Driessen veel voorwerk verricht. Er zal ook geen gebruik meer worden gemaakt van “Fiscaal Gemak”. Daarom worden de invullers voor de ouderenbonden in Friesland aangeraden om met een “machtiging” te werken.

Leeuwarden, 22 januari 2018.

S.P. Wiersma
Coördinator.